For the Refuah Shelemah of Rabbanith Ruth Bath Ahubah

Simhath Torah Midrash BEN ISH HAI

Simchat Torah at Midrash BEN ISH HAI

Full size is 800 × 530 pixels