Midrash BEN ISH HAI Men & Boys' Choir


The Midrash BEN ISH HAI Men & Boys' Choir
Directed by the Hakham, Rabbi Ya'aqob Menashe.